علی شکیبا

دفتر یادداشت دیجیتال برای هر چیز مفید!

۵ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

sudo apt-get install scsitools
sudo rescan-scsi-bus.sh
cat /proc/partitions


# Partition and format your disks
sudo fdisk /dev/<newdevice>
sudo mkfs -t ext3 /dev/<newdevice><partitionnumber>


# Add the devices to /dev/disk/by-uuid/
sudo partprobe
sudo blkid /dev/<newdevice><partitionnumber>


# Note the UUID : Add the new mount to /etc/fstab, and mount the filesystem
vi /etc/fstab
mount -a

مرجع

https://blog.ryandlane.com/2010/03/12/adding-new-hard-drives-live-on-an-ubuntu-guest-with-vmware-esx/ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۷ ، ۱۱:۳۱
علی شکیبا
sudo add-apt-repository universe
sudo apt-get update
sudo apt-get install alien
sudo alien <name of package>.rpm
sudo dpkg -i <name of package>.deb

مرجع:

http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/alien.1p.html

و

https://www.rosehosting.com/blog/how-to-install-rpm-packages-on-ubuntu/ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۷ ، ۱۰:۴۶
علی شکیبا

ابتدا توزیع پایتون anaconda را نصب می کنیم (من از 3.7 64 بیتی استفاده می‌کنم)

wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-5.3.0-Linux-x86_64.sh
sudo bash Anaconda3-5.3.0-Linux-x86_64.sh
conda create -n TFGPU anaconda python=3.5
conda activate TFGPU
conda install tensorflow-gpu

در این حالت، یک warning مبنی بر deprecate شدن یک متد از numpy در نسخه های آتی دریافت می‌کنیم که خیلی مساله مهمی نیست (برنامه نویسان tensorflow باید آن را رفع کنند!).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۱۵:۴۰
علی شکیبا

برای نصب، ابتدا درایور مربوطه و CUDA نسخه 10 را از سایت رسمی nVidia دریافت می‌کنیم

http://us.download.nvidia.com/tesla/410.72/NVIDIA-Linux-x86_64-410.72.run

سپس، نصب را با استفاده از دستورات زیر به انجام می‌رسانیم

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt install build-essential libc6:i386
sudo bash NVIDIA-Linux-x86_64-410.72.run
nvidia-smi

برای نصب cudnn نیز از بسته های deb آماده سایت nVidia می‌توان استفاده نمود:

sudo dpkg -i *.deb

کار تمام است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۱۰:۳۵
علی شکیبا
rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-6-8.el6.elrepo.noarch.rpm
yum --enablerepo=elrepo-kernel install kernel-lt
nano /etc/grub.conf # change default = 1 to default = 0
shutdown -r 0
rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum update -y
yum -y install docker-io
docker -d

مرجع: https://medium.com/@NMeyen/installing-docker-on-centos-6-x-811f5ec06652 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۱۴:۴۳
علی شکیبا