علی شکیبا

دفتر یادداشت دیجیتال برای هر چیز مفید!

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرترن» ثبت شده است

یک‌شنبه؛ ۱۷ بهمن ۹۵

سازمان یک کامپیوتر؛ انواع کامپیوترها و محاسبه‌گرها؛ توصیف مفهوم پردازش و محاسبه؛ شرح داده و اطلاعات؛ بیان مفهوم الگوریتم‌ها و برنامه

سه‌شنبه؛ ۱۹ بهمن ۹۵

نمایش انواع داده‌ها در کامپیوتر؛ نمایش اعداد صحیح در مبناهای مختلف؛ نمایش اعداد اعشاری در مبناهای مختلف؛ ارائه روش تبدیل سریع بین مبناهای ۲؛ ۸ و ۱۶ و ارائه ی تمرین برای تحویل در شنبه؛ ۳۰ اسفند ۹۵

یک‌شنبه؛ ۲۴ بهمن ۹۵

بیان ویژگی‌های یک الگوریتم (متناهی؛ مرتب و واضح و بدون ابهام برای مجری)؛ ارائه‌ی الگوریتم برای مسائل «محیط یک مستطیل به طول ۷ و عرض ۵ را محاسبه و در خروجی چاپ کند»؛ «طول و عرض یک مستطیل را از ورودی دریافت و محیط آن در محاسبه و در خروجی چاپ کند»؛ «سه عدد را از ورودی دریافت و حاصل جمع و میانگین را محاسبه و در خروجی چاپ نماید» و «دو مقدار را از ورودی دریافت و جای آن‌ها را با هم تعویض نماید» به همراه تحلیل مساله (تعیین ورودی؛ خروجی؛ ارتباط بین ورودی و خروجی و بخش متغیرهای کمکی). اشاره به روش جابجایی محتوای دو متغیر بدون استفاده از متغیر کمکی. معرفی حافظه به صورت یک تخته وایت‌برد به همراه یک شیطانک که دو کار مقداردهی و خواندن مقدار یک متغیر را انجام می‌دهد. ارائه‌ی مفهوم متغیر در زبان‌های برنامه نویسی به عنوان مکانی از حافظه که دارای «نام» و «مقدار» است.

سه‌شنبه؛ ۲۶ بهمن ۹۵

بیان انواع داده‌ی پایه در فرترن شامل Integer؛ Real و Character و اضافه کردن نوع داده به تعریف متغیرها. بیان مقادیر اولیه‌ی متغیرها و اضافه کردن مقداردهی اولیه به توانایی‌های شیطانک حافظه. بیان قواعد نامگذاری متغیرها در فرترن. معرفی دستورات ورودی و خروجی در فرترن (print و read). اضافه کردن نوع متغیرها و مقادیر اولیه به قسمت‌های متغیرهای ورودی؛ خروجی و کمکی. معرفی مقادیر ثابت در فرترن (parameter). قواعد اولویت عملگرها در فرترن (چهار عمل اصلی؛ توان و پرانتزها). شرح شیوه‌ی ارزیابی عبارات محاسباتی شامل انواع داده‌ی متفاوت (real با real؛ real با ineteger و integer با integer). شرح تمام مثال‌ها با الگوریتم «دریافت عرض و طول مستطیل از ورودی و محاسبه و چاپ مساحت آن در خروجی». معرفی مقادیر ممکن برای نوع داده‌ی Character و شیوه‌ی نمایش مقدارهای رشته‌ای (در حد مورد نیاز برای دستور print بدون بحث در مورد

print *, "abcd"

به دلیل پایان‌یافتن جلسه.)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۱۱
علی شکیبا

شنبه؛ ۱۶ بهمن ۹۵

سازمان یک کامپیوتر؛ انواع کامپیوترها و محاسبه‌گرها؛ توصیف مفهوم پردازش و محاسبه؛ شرح داده و اطلاعات؛ بیان مفهوم الگوریتم‌ها و برنامه

سه‌شنبه؛ ۱۹ بهمن ۹۵

نمایش انواع داده‌ها در کامپیوتر؛ نمایش اعداد صحیح در مبناهای مختلف؛ نمایش اعداد اعشاری در مبناهای مختلف؛ ارائه روش تبدیل سریع بین مبناهای ۲؛ ۸ و ۱۶ و ارائه ی تمرین برای تحویل در شنبه؛ ۳۰ اسفند ۹۵

شنبه؛ ۲۳ بهمن ۹۵

بیان ویژگی‌های یک الگوریتم (متناهی؛ مرتب و واضح و بدون ابهام برای مجری)؛ ارائه‌ی الگوریتم برای مسائل «محیط یک مستطیل به طول ۷ و عرض ۵ را محاسبه و در خروجی چاپ کند»؛ «طول و عرض یک مستطیل را از ورودی دریافت و محیط آن در محاسبه و در خروجی چاپ کند»؛ «سه عدد را از ورودی دریافت و حاصل جمع و میانگین را محاسبه و در خروجی چاپ نماید» و «دو مقدار را از ورودی دریافت و جای آن‌ها را با هم تعویض نماید» به همراه تحلیل مساله (تعیین ورودی؛ خروجی؛ ارتباط بین ورودی و خروجی و بخش متغیرهای کمکی). اشاره به روش جابجایی محتوای دو متغیر بدون استفاده از متغیر کمکی. معرفی حافظه به صورت یک تخته وایت‌برد به همراه یک شیطانک که دو کار مقداردهی و خواندن مقدار یک متغیر را انجام می‌دهد. ارائه‌ی مفهوم متغیر در زبان‌های برنامه نویسی به عنوان مکانی از حافظه که دارای «نام» و «مقدار» است.

سه‌شنبه؛ ۲۶ بهمن ۹۵

بیان انواع داده‌ی پایه در فرترن شامل Integer؛ Real و Character و اضافه کردن نوع داده به تعریف متغیرها. بیان مقادیر اولیه‌ی متغیرها و اضافه کردن مقداردهی اولیه به توانایی‌های شیطانک حافظه. بیان قواعد نامگذاری متغیرها در فرترن. معرفی دستورات ورودی و خروجی در فرترن (print و read). اضافه کردن نوع متغیرها و مقادیر اولیه به قسمت‌های متغیرهای ورودی؛ خروجی و کمکی. معرفی مقادیر ثابت در فرترن (parameter). قواعد اولویت عملگرها در فرترن (چهار عمل اصلی؛ توان و پرانتزها). شرح شیوه‌ی ارزیابی عبارات محاسباتی شامل انواع داده‌ی متفاوت (real با real؛ real با ineteger و integer با integer). شرح تمام مثال‌ها با الگوریتم «دریافت عرض و طول مستطیل از ورودی و محاسبه و چاپ مساحت آن در خروجی». معرفی مقادیر ممکن برای نوع داده‌ی Character و شیوه‌ی نمایش مقدارهای رشته‌ای (در حد مورد نیاز برای دستور print بدون بحث در مورد

print *, "abcd"

به دلیل پایان‌یافتن جلسه.)

شنبه؛ ۳۰ بهمن ۹۵

تکمیل بحث رشته‌ها در حد مورد نیاز برای print؛ معرفی و به کارگیری توابع معمول محاسباتی مانند sin؛ log و مانند آن به همراه چند نمونه و کوییز نمره اضافه. معرفی ساختارهای شرطی با بیان مساله ی محاسبه ی ریشه های درجه ی دوم (با فرض وجود دو ریشه متمایز) و بدون این فرض (دومی حل نشد و به جلسه بعد موکول شد) و معرفی فارسی ساختارهای شرطی با در نظر گرفتن مساله ی تعیین زوج و فرد بودن یک عدد صحیح.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۰۹
علی شکیبا