علی شکیبا

دفتر یادداشت دیجیتال برای هر چیز مفید!
۲۶ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۱۶

Algebraic Normal Form - فرم نرمال جبری

موضوعی جالب در توابع بولی

https://en.wikipedia.org/wiki/Algebraic_normal_form

همچنین، مرجع 

[1] I. Hussain and T. Shah, “Literature survey on nonlinear components and chaotic nonlinear components of block ciphers,” Nonlinear Dynamics, vol. 74, no. 4, pp. 869–904, Dec. 2013.

نیز مطالعه شود.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۲۶
علی شکیبا